Podpora obecně prospěšných organizací a iniciativ

Pomůžeme vám 'pro stromy vidět les' v několika jazycích.

-

Komunikace vlastních záměrů a poslání, rozluštění nových trendů, měnících se zákaznických zvyků i technického vývoje může být náročné, obzvlášť pro obecně prospěšné organizace a iniciativy. Jsme tu proto, abychom pro vás tyto výzvy demystifikovali, pomohli vám „pro stromy vidět les“ a umožnili vám tak pružněji reagovat na změny.

Podporujeme...

… ambiciózní vzdělávací, vědecko-výzkumné, veřejné, neziskové i jiné obecně prospěšné organizace a iniciativy zaměřené na udržitelný rozvoj i budování občanské společnosti.

Vycházime z přesvedčení, že:

Věci se musí dotáhnout do zdárného konce. Někdy iniciativy a projekty, dokonce i ty velmi důležité pro úspěšné plnění priorit vaší organizace, zůstávají viset ve vzduchoprázdnu. My identifikujeme příčiny a vytváříme řešení k překonání překážek, které k tomu vedou. Naše doporučení jsou zaměřena na zajištění hladkého fiskálního a provozního chodu a zároveň vám pomohou soustředit se na samotné poslání vaší organizace. Pomůžeme vám oživit vaše nápady, upevnit vaše ideály a vaši organizaci učinit prosperující a dlouhodoběji udržitelnou. Jsme zde proto, abychom navrhli procesy, které vedou k naplnění vašich cílů.

Kreativita se musí pěstovat. Stává se občas, že vyšší manažeři nejsou schopni dešifrovat problémy vnitřních procesů, zatímco střední manažeři mají potíže vysvětlit „těmi nahoře“, jak je důležité vidět do provozních detailů. Nechá-li se takový stav eskalovat, jako dominový efekt se nutně přenese do všech zákoutí organizace. Výsledkem pak bude to, že se i ti nejvíce motivovaní a výkonní zaměstnanci budou cítit podceněni a odcizeni od samotného účelu organizace, její cílů a „core businessu“. To vše podkopává sebedůvěru, tvořivost a produktivitu zaměstnanců a vede k dezorientaci, útlumu a frustracím. Tyto specifické vnitřní problémy mohou zapříčinit hlubokou stagnaci i v těch nejúspěšnějších a nejstabilnějších organizacích. Setkávaje se s podobnými problémy v různých organizačních prostředích a na různých pracovních pozicích, časem jsme si uvědomili, že takové systémové problémy vyžadují řešení, která výrazně převyšují teambuildingová cvičení a nouzová zvyšování platů a výhod pro nespokojené zaměstnance. V praxi jsme totiž již několikrát dokázali, že podobné negativní tendence lze zmírnit a zvrátit, produktivitu a efektivitu zvýšit a elán organizace posílit zakládaje na tvůrčímu potenciálu zaměstnanců a na zapojení celého kolektivu, při důsledné a transparentní implementaci našich postupů a na míru šitých rad pro vyšší manažery.

Excelentnost je nutnost. Průměrnost na uskutečnění velkých idejí, ideálů a úmyslů nestačí. Doporučujeme proto, abyste v pravidelných intervalech přehodnocovali a přezkoumávali svou organizaci, její poslání, strategii a hlavní činnost – a případně je za pochodu měnili. Pomůže vám to udržet krok s neustále se měnícími zvyky vašich uživatelů a zákazníků a s rostoucími očekáváními a požadavky ze strany zřizovatele. Toto doporučení zejména platí pro organizace působící ve vzdělávacím, veřejném a neziskovém sektoru. Jak se tedy stát (a zůstat) skutečně špičkovou obecně prospěšnou institucí, spolkem nebo podnikem? Naši mezinárodně zkušení a ve svých oborech úspěšní konzultanti pro vás vytvoří cestovní mapu a vydají se spolu s vámi na tu vzrušující výpravu. Přitom vám budou neustále připomínat její cíl a pozorně dohlížet na trasu i kontrolní body – abyste cestou nezabloudili a neodchýlili se na stezky průměrnosti.

Služby, které nabízíme:

  • Odborné konzultace a analýzy (akční plány, návody a strategie k dosažení dlouhodobých cílů; fundraisingové přístupy a taktiky)
  • Analytická shrnutí a ad hoc průzkumy trendů a specifických jevů
  • Tvorba obsahu, odborné překlady, korektury a jiné redakční úpravy (též v angličtině, němčině a chorvatštině)
  • IT doporučení a optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače (SEO)


Ukázky z portfolia

Excelentnost: ladění pro export

PERNA, hospodářství rodinné zemědělské (Komiža, Chorvatsko)

Překlad obalu bio-produktu určeného pro export (z chorvatštiny do angličtiny a němčiny).

Kreativní řešení: nová úroveň komunikace

Geopark Vis Archipelago

Editace a leadění vzdělávacích materiálů pro mezinárodní návštěvníky UNESCO parku (v angličtině a němčině).


Práce odvedená jaksepatří: zavedení moderních služeb

Národní technická knihovna

Vytvoření a zavedení dvoujazyčných služeb pro domácí i zahraniční uživatele a návštěvníky (v češtině i angličtině), on-line i na místě, v rozsahu od pomoci středoškolákům s psaním úkolů až po odborné konzultace a kurzy pro studenty, profesory a vědecké a výzkumné pracovníky. Včetně optimalizace interních procesů a školení zaměstnanců.

A-Ž: od provozu až po fundraising

Swiss Institute Contemporary Art | New York City

Od mzdové agendy a pořádání ročních gala večeří a fundraisingových aukcí až po modernizaci infrastruktury (včetně zavedení plateb kreditními kartami přes smartphone).

Kreativní web řešení: GALS - digitální elektronická knihovna

Z Cornellu do UCLA (a dokola kolem světa)

Webová databáze anotovaných abstraktů článků z oblasti mezinárodního pracovního práva, včetně e-bulletinů.